Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de aanbieder

Cosiddetto B.V.

Kerkkouter 19
9700 Oudenaarde

BTW BE 0816.620.828

Artikel 2 – Draagwijdte

2.1. Onderstaande punten vormen samen de algemene voorwaarden voor het gebruik van de webshop van Cosiddetto B.V.  Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Cosiddetto B.V. en anderzijds iedere consument die gebruik maakt van de webshop van Cosiddetto B.V. (hierna ‘de gebruiker’ genoemd). Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

2.2. Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Artikel 3 – Wijziging voorwaarden

3.1. Cosiddetto B.V. kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen.

3.2. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

Artikel 4 – Beperking van aansprakelijkheid

4.1. Cosiddetto B.V. levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Cosiddetto B.V. kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

4.2. Cosiddetto B.V. geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

4.3. De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Cosiddetto B.V. verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 5 – Totstandkoming verkoop op afstand.

5.1. De producten die op de webshop te koop worden aangeboden worden besteld door ze in het winkelmandje te plaatsen. 

5.2. Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn. Wijziging van de bestelling kan via contactname met carl@cosiddetto.be. Wijziging van de bestelling kan slechts gebeuren indien de bestelling nog niet verzonden werd.

5.3. Cosiddetto B.V. behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst. Bij het ontvangst van de betaling is de koop gesloten. 

Artikel 6 – Prijzen

6.1. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

6.2. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden berekend op het einde van de bestelling afhankelijk van de goederen in het winkelmandje.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

7.1. De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering van de goederen gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop.

7.2. Cosiddetto B.V. betaalt binnen de 14 kalenderdagen na kennisname van de herroeping van de consument de artikelen terug inclusief de initiële leveringskosten. De terugbetaling zal enkel gebeuren op voorwaarde dat de artikelen in perfecte staat zijn.

7.3. Binnen 14 dagen na de mededeling aan Cosiddetto B.V. om de verkoop te herroepen, zendt de consument de goederen terug of overhandigt hij ze aan de onderneming. De consument draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen.

Artikel 8 – Klachtenbehandeling

8.1. De consument is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Cosiddetto B.V. te melden. Klachten zullen door Cosiddetto B.V. in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de consument heeft voorgedaan.

8.2. Enkel schriftelijke klachten zullen worden aanvaard in geval ze naar volgend e-mailadres worden toegestuurd: carl@cosiddetto.be.  In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Cosiddetto B.V. steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

Artikel 9 – Bewijs

De consument en Cosiddetto B.V. aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen.

Artikel 10 – Betaling

10.1. De klant zal zijn bestelling betalen via PayPal of via bankoverschrijving.

Artikel 11 – Levering 

11.1.  Cosiddetto B.V. streeft een zo kort mogelijke leveringstermijn na. De levering van de goederen gebeurt uiterlijk niet later dan 30 dagen na de ontvangst van de betaling van de consument.  Mocht deze levertijd evenwel niet haalbaar blijken, dan zal de consument daarvan worden geïnformeerd.

11.3. Cosiddetto B.V. is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging vanaf het moment dat de consument de goederen in ontvangst heeft gekregen..

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

12.1. Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.